نام واحد : خاورنوش

نام محصول : بسته بندی الوچه ولواشک

 • سریال مجوز : 1758811
 • شماره مجوز : 30364
 • تاریخ مجوز : 16/06/1384
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%