نام واحد : گوشتی تورنگ دوهزارلذیذ

نام محصول : سوسیس وکالباس

 • سریال مجوز : 1758813
 • شماره مجوز : 69500
 • تاریخ مجوز : 04/12/1381
 • کد محصول : 15111410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت سوسیس وکالباس
 • ظرفیت : 2,245 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%