نام واحد : داریوش مصطفی جنانی

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 1759440
 • شماره مجوز : 24836
 • تاریخ مجوز : 12/04/1380
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 514 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%