نام واحد : چای مشکبو

نام محصول : چای جعبه ای001-002-005گرمی

 • سریال مجوز : 1759675
 • شماره مجوز : 63282
 • تاریخ مجوز : 16/03/1379
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,840 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%