نام واحد : چای مشکبو

نام محصول : چای کیسه ای تی بگ

 • سریال مجوز : 1759675
 • شماره مجوز : 63282
 • تاریخ مجوز : 16/03/1379
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%