نام واحد : محمدحسین ومحمدجوادوجلال مهجور

نام محصول : قندحبه

 • سریال مجوز : 1759738
 • شماره مجوز : 64248
 • تاریخ مجوز : 05/04/1379
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 752 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%