نام واحد : اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی حبوب

 • سریال مجوز : 1759862
 • شماره مجوز : 34922
 • تاریخ مجوز : 01/10/1392
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%