نام واحد : محمد بنایی

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 1760009
 • شماره مجوز : 68464
 • تاریخ مجوز : 28/06/1379
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 495 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%