نام واحد : کاوشگرکامینه - لپ لپ

نام محصول : فرآورده های کاکائویی

 • سریال مجوز : 1760136
 • شماره مجوز : 30356
 • تاریخ مجوز : 14/07/1380
 • کد محصول : 15431110
 • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
 • ظرفیت : 740 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%