نام واحد : محمود مراغبی گیلانی

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1760154
 • شماره مجوز : 52726
 • تاریخ مجوز : 22/12/1363
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 443 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%