نام واحد : دنیای لبنیات

نام محصول : سس سرد0521سس گرم 032

 • سریال مجوز : 1760176
 • شماره مجوز : 55880
 • تاریخ مجوز : 31/03/1385
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,480 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%