نام واحد : آذین مهر خزر

نام محصول : کنسروماهی کیلکا

 • سریال مجوز : 3021329
 • شماره مجوز : 10928
 • تاریخ مجوز : 04/04/1386
 • کد محصول : 15121112
 • شرح محصول : کنسروماهی کیلکا
 • ظرفیت : 472 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%