نام واحد : شهدزرنوش

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی قهوه

 • سریال مجوز : 1760628
 • شماره مجوز : 71292
 • تاریخ مجوز : 26/12/1381
 • کد محصول : 15491120
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه
 • ظرفیت : 336 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%