نام واحد : نانو نصب پارس محمدعلی کردی

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی روغن

 • سریال مجوز : 1760862
 • شماره مجوز : 56137
 • تاریخ مجوز : 24/04/1381
 • کد محصول : 15141213
 • شرح محصول : روغن خام زیتون
 • ظرفیت : 233 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%