نام واحد : زرگوشت تهران

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت

 • سریال مجوز : 1761065
 • شماره مجوز : 71181
 • تاریخ مجوز : 13/05/1389
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%