نام واحد : نوبر سبز

نام محصول : اماده سازی انجماد و بسته بندی میوه وسبزی

 • سریال مجوز : 1761795
 • شماره مجوز : 51383
 • تاریخ مجوز : 03/02/1391
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 4,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%