نام واحد : محمدرضاحصاری و فاطمه حقگوئی

نام محصول : نان کلوچه

 • سریال مجوز : 1763158
 • شماره مجوز : 53323
 • تاریخ مجوز : 07/03/1381
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 113 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%