نام واحد : غذایی سه گل ثمین

نام محصول : بسته بندی برنج 5و2/5 کیلوگرم

 • سریال مجوز : 1761943
 • شماره مجوز : 34094
 • تاریخ مجوز : 17/09/1380
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%