نام واحد : مرتضی قربانی راد

نام محصول : اماده بسته بندی سبزی تازه

 • سریال مجوز : 1763831
 • شماره مجوز : 20130
 • تاریخ مجوز : 06/01/1386
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 229 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%