نام واحد : غذائی جهان کیان مهررباط

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 1763906
 • شماره مجوز : 70048
 • تاریخ مجوز : 12/09/1385
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 1,920 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%