نام واحد : غذایی یاسمین پرشیان

نام محصول : انواع غذاهای اماده مصرف گوشتی منجمد شده

 • سریال مجوز : 1764422
 • شماره مجوز : 34200
 • تاریخ مجوز : 01/05/1386
 • کد محصول : 15111710
 • شرح محصول : محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
 • ظرفیت : 3,969 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%