نام واحد : غذائی نگار دنیا ماکارونی نگارماکارون

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1706437
 • شماره مجوز : 36743
 • تاریخ مجوز : 15/10/1382
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,680 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%