نام واحد : فرآورده های پروتئینی ایران - شرکت

نام محصول : انواع کنسروگوشتی

 • سریال مجوز : 1307458
 • شماره مجوز : 3153
 • تاریخ مجوز : 18/05/1376
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%