نام واحد : رجبی جلوانی - قاسم

نام محصول : روغن صنعتیغیرخوراکی

 • سریال مجوز : 1308136
 • شماره مجوز : 12309
 • تاریخ مجوز : 19/12/1379
 • کد محصول : 15111920
 • شرح محصول : روغن صنعتی { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%