نام واحد : شیرین عسل آسیا

نام محصول : قندکله پرسی

 • سریال مجوز : 1759225
 • شماره مجوز : 74362
 • تاریخ مجوز : 19/10/1385
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%