نام واحد : شهدوشکرشهریار

نام محصول : باسلق

 • سریال مجوز : 1715706
 • شماره مجوز : 26337
 • تاریخ مجوز : 12/04/1374
 • کد محصول : 15431370
 • شرح محصول : شیرینیجات همراه باموادهوادهی شده
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%