نام واحد : صنایع غذایی و دارویی پژواک نوین فرآیند

نام محصول : اماده وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1766767
 • شماره مجوز : 74693
 • تاریخ مجوز : 23/06/1387
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%