نام واحد : بهشاد انرژی

نام محصول : نوشابه های غیرالکلی

 • سریال مجوز : 1767224
 • شماره مجوز : 32110
 • تاریخ مجوز : 17/07/1384
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 10,625 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%