نام واحد : فراورده های غذائی نیک شف

نام محصول : کتلت گوشتی

 • سریال مجوز : 1759656
 • شماره مجوز : 32765
 • تاریخ مجوز : 14/08/1382
 • کد محصول : 15111714
 • شرح محصول : کتلت گوشتی
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%