نام واحد : خوش کام شرق

نام محصول : نوشابه گازدارغیرالکلی

 • سریال مجوز : 1767241
 • شماره مجوز : 20320
 • تاریخ مجوز : 22/01/1384
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 750 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%