نام واحد : صدریه - محمد علی

نام محصول : پودرگوشتغیرخوراکی برای انسان

 • سریال مجوز : 1312415
 • شماره مجوز : 15134
 • تاریخ مجوز : 07/01/1378
 • کد محصول : 15111811
 • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%