نام واحد : باطنی - احمد

نام محصول : پودرگوشتغیرخوراکی برای انسان

  • سریال مجوز : 1312859
  • شماره مجوز : 3929
  • تاریخ مجوز : 18/04/1379
  • کد محصول : 15111811
  • شرح محصول : پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
  • ظرفیت : 1,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 30%
    30%