نام واحد : صنایع غذایی نوآوران تغذیه پائیزان

نام محصول : انواع کنسروغیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1739365
 • شماره مجوز : 54302
 • تاریخ مجوز : 30/03/1383
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%