نام واحد : پگاه اصفهان - شرکت

نام محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسروکنسروماهی

 • سریال مجوز : 1319460
 • شماره مجوز : 8119
 • تاریخ مجوز : 16/05/1381
 • کد محصول : 15121110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
 • ظرفیت : 8,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%