نام واحد : سیمین فر - شرکت

نام محصول : پیازخشک شده

 • سریال مجوز : 1319480
 • شماره مجوز : 9652
 • تاریخ مجوز : 16/06/1381
 • کد محصول : 15131124
 • شرح محصول : پیازخشک شده
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%