نام واحد : بهروز فرزام

نام محصول : کنسروماهی تن

 • سریال مجوز : 1768473
 • شماره مجوز : 80762
 • تاریخ مجوز : 14/12/1385
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%