نام واحد : تولیدی گل وش گلوش

نام محصول : کنسروگوشتی وغیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1710349
 • شماره مجوز : 23428
 • تاریخ مجوز : 10/10/1360
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%