نام واحد : غذای منجمدنسترن

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1752165
 • شماره مجوز : 51563
 • تاریخ مجوز : 07/02/1381
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%