نام واحد : مه دریای کاشان-شرکت

نام محصول : کنسروگوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1321734
 • شماره مجوز : 25555
 • تاریخ مجوز : 11/10/1382
 • کد محصول : 15111512
 • شرح محصول : کنسروگوشت مرغ
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%