نام واحد : زارعی تهران عاجکو

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 1769475
 • شماره مجوز : 55224
 • تاریخ مجوز : 14/04/1383
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%