نام واحد : کنسرو سازی یاران

نام محصول : کنسرماهی تن

 • سریال مجوز : 1770207
 • شماره مجوز : 56037
 • تاریخ مجوز : 03/04/1385
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 2,160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%