نام واحد : کارلینا

نام محصول : آماده سازی بسته بندی میوه خشک

 • سریال مجوز : 1767575
 • شماره مجوز : 63508
 • تاریخ مجوز : 14/09/1383
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%