نام واحد : تعاونی کشاورزی پنبه کاران شهرستان زرین دشت

نام محصول : لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 580151000000
 • شماره مجوز : 17829
 • تاریخ مجوز : 20/04/1390
 • کد محصول : 140512309
 • شرح محصول : لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%