نام واحد : مهدی لامع

نام محصول : بسته بندی چای کیسه ای

 • سریال مجوز : 1732468
 • شماره مجوز : 45268
 • تاریخ مجوز : 12/12/1374
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 86 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%