نام واحد : کارتن پیشنماز

نام محصول : انواع چاپ

 • سریال مجوز : 200206000000
 • شماره مجوز : 100/64359
 • تاریخ مجوز : 02/08/1391
 • کد محصول : 2221312301
 • شرح محصول : انواع چاپ
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%