نام واحد : تخته شهید باهنر گرگان

نام محصول : ورزالیت

 • سریال مجوز : 3802743
 • شماره مجوز : 25191
 • تاریخ مجوز : 30/10/1391
 • کد محصول : 20211217
 • شرح محصول : ورزالیت
 • ظرفیت : 400,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%