نام واحد : رمضان سوسرایی

نام محصول : انواع تخته چندلایه

 • سریال مجوز : 3810906
 • شماره مجوز : 11301
 • تاریخ مجوز : 08/10/1390
 • کد محصول : 20211120
 • شرح محصول : انواع تخته چندلایه
 • ظرفیت : 3,500 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%