نام واحد : صنایع چوب شایستگان واحد شماره 2

نام محصول : کابینت ازMDF

 • سریال مجوز : 3811396
 • شماره مجوز : 2507
 • تاریخ مجوز : 11/07/1390
 • کد محصول : 20291132
 • شرح محصول : کابینت ازMDF
 • ظرفیت : 4,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%