نام واحد : ورق کارتن شایان مهر

نام محصول : ورق کارتن چندلا

 • سریال مجوز : 200208000000
 • شماره مجوز : 38785
 • تاریخ مجوز : 24/08/1391
 • کد محصول : 2102412322
 • شرح محصول : ورق کارتن چندلا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%