نام واحد : مه دریای جنوب-شرکت

نام محصول : بسته بندی گوشت ماکیان

 • سریال مجوز : 1324474
 • شماره مجوز : 1918
 • تاریخ مجوز : 01/09/1383
 • کد محصول : 15111222
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ماکیان
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%